Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2015

08:07
0154 e09e
08:06
7036 bfcb
08:05
4241 3889
08:03
08:03
08:03
08:03
08:03
2936 f0bf 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viairbjarbirb irbjarbirb
08:02
7726 9580 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viairbjarbirb irbjarbirb
08:02
8027 0039 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viairbjarbirb irbjarbirb
08:02
1464 0eee 500
08:02
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia.
Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice, ponieważ (…) są po prostu sobie przeznaczone.
— Grey's Anatomy, sez. V, odc. 8
Reposted fromsummerkiss summerkiss viairbjarbirb irbjarbirb
08:01

April 29 2015

20:01
0818 8e6b 500
Księżycu mojego życia. Moje słońce i gwiazdy.
Reposted fromnezavisan nezavisan viagameofthrones gameofthrones

April 24 2015

12:09
1231 5c02
Reposted fromoutline outline viaHeartOrHead HeartOrHead
12:09
12:09
5933 66b8
Reposted fromnexxt nexxt viaHeartOrHead HeartOrHead
12:09
1184 284a 500

emesre:

i love

12:09
12:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl